runaddict Adatkezelési tájékoztató

NN Biztosító Zrt.

Adatkezelési tájékoztató

2020. június 24.

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574) mint adatkezelő (a továbbiakban „Adatkezelő”), tiszteletben tartja runaddict alkalmazásba (a továbbiakban Alkalmazás) regisztráló személy (a továbbiakban érintett) személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztassa az érintett arról, hogy hogyan használja fel az Adatkezelő a hozzájárulás megadását követően a birtokába kerülő személyes adataikat, és hogy milyen jogaik vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

•az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.);

•Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban Általános adatvédelmi rendelet)

•a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.)

Külön tájékoztatóban (Felhasználási feltételek a runaddict alkalmazáshoz) ismertetjük, a runaddict Alkalmazás felhasználási feltételeit.

Az NN Move baleseti kiegészítő biztosítással rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésre, valamint a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre külön adatkezelési tájékoztatók vonatkoznak.

A Facebook, Google Fitnesz, vagy Apple Egészség Alkalmazásokra külön adatkezelési szabályok vonatkoznak ezen alkalmazások adatkezelési tájékoztatói szerint.

A regisztráció megtörténtéről az Adatkezelő elektronikus levelet küld a megadott-email címre.

 1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő: NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574)

Telefonszám: 1433

E-mail cím: nn@nn.hu

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 247.

Ügyfélszolgálat: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail cím: adatvedelem@nn.hu

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 247.

 1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

  1. Az Alkalmazás használata

Adatkezelés célja: Alkalmazás használata, továbbá a megadott e-mail címre az Alkalmazás működésével kapcsolatosan, különösen visszaigazolást, versenyjelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatást, alkalmazás frissítésével, versenyekkel, kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztató elektronikus levelek küldése, Alkalmazáson belüli értesítések küldése - közvetlenül vagy a jelen Tájékoztató 4. pontjában felsorolt adatfeldolgozóin keresztül -.

Jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása, melyet a jelen Tájékoztató megismerése utána ad meg.

Kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, beleértve a Facebook, regisztráció esetén az Alkalmazás által átveendő adatot (e-mail cím), valamint a Google Fitnesz, vagy Apple Egészség által az Alkalmazás részére átadandó adatot (mozgásadatok), továbbá a Versenyre történő jelentkezés esetén megadott adatot (e-mail cím), továbbá lokációadatok, IP cím, regisztráció dátuma, user_id (felhasználói azonosító).

Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, törlésig, de legfeljebb az utolsó belépéstől számított 1 évig tart.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: amennyiben az érintett nem adja meg a személyes adatait, nem tudja használni az Alkalmazást.

 1. Automatikus döntéshozatal, Profilalkotás

  1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott célból kezelt személyes adatok vonatkozásában sem profilalkotást, sem automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.

 2. Címzettek, címzettek kategóriái

  1. Az Adatkezelő a versenyekre történő jelentkezés esetén az Alkalmazásban megjelölt Versenyszervező részére továbbítja az e-mail címet

  2. A versenyekre történő jelentkezés esetén a versenyszervezéssel kapcsolatos adatkezelési szabályokat a Versenyszervezők külön határozzák meg.

  3. Az Adatkezelő. a jelen tájékoztató hatálybalépésekor az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 • NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: 01-10-043980, székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.) az Alkalmazás Üzemeltetője az Alkalmazással kapcsolatos nyilvántartás és üzenetek küldése vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, mely vonatkozásában az alábbi adatokhoz az Adatkezelővel fennálló jogviszonya fennállása alatt, de legfeljebb az érintett visszavonó nyilatkozatásig, a Regisztráció törléséig férhet hozzá: e-mail cím, jelszó, Facebook regisztráció esetén az Alkalmazás által átveendő adat (e-mail cím), valamint a Google Fitnesz, vagy Apple Egészség által az Alkalmazás részére átadandó adat (mozgásadatok), továbbá a Versenyre történő jelentkezés esetén megadott adat (e-mail cím). Az NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. az alábbi tárgyban küldhet e-maileket az Alkalmazás használatával kapcsoltban: welcome levél, elfelejtett jelszó levél, versenyszervező részére küldött levél.

 • EDIMA.email Kft. (Cg: 01-09-727387, székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7) elektronikus levelek küldések vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül. Az elektronikus levelek küldése vonatkozásában az alábbi adatokhoz az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk fennállása alatt, de legfeljebb az érintett visszavonó nyilatkozatásig férhetnek hozzá: név, e-mail cím. Az EDIMA.email Kft az alábbi tárgyban küldhet e-maileket az Alkalmazás használatával kapcsoltban: új kedvezményekkel kapcsolatos értesítők.

  1. Az adatkezelő továbbá technikai hátteret szolgáltató adatfeldolgozót is igénybe vesz az adatkezelés során. Az adatfeldolgozók listája itt érhető el: https://www.nn.hu/documents/10182/50936/nn_adatfeldolgozo_lista.pdf

  2. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy további adatfeldolgozókat vegyen igénybe az adatkezelés tekintetében, melyről a mindenkor hatályos adatfeldolgozói lista közzétételével tájékoztatja az érintetteket, illetve az adott adatfeldolgozási művelet során.

  3. Az érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

  4. A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén, illetve az adatfeldolgozást végző szolgáltatók székhelyén, telephelyén történhet. A személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettségük teljesítése érdekében szükséges a hozzáférés.

 1. Harmadik országba, nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás információk, garanciák

  1. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

 2. Az érintett jogai (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság)

Az érintettnek jogában áll:

  1. Személyes adataihoz hozzáférni

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon az Általános adatvédelmi rendelet 15. cikkben meghatározott adatokról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  1. Személyes adatainak helyesbítését kérni

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy azokat kérésére kiegészítése.

  1. Személyes adatai törlését kérni

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen alapján tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  1. Adatkezelés korlátozását kérni

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  1. Adathordozhatóság jogával élni

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy a szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jog gyakorlása nem sértheti törlésre vonatkozó szabályokat. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  1. Hozzájárulását visszavonni

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintettnek lehetősége van az új kedvezményekről szóló e-mailekről leiratkozni az e-mail alján található linken keresztül.

Amennyiben az érintett visszavonja az Alkalmazás használatához adott adatkezelési hozzájárulását, az adatkezelő az érintett profilját megszünteti.

  1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül a 6.1.-6.4. pontban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ezen nyilatkozat hiányában a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója is jogosult a helyesbítéshez való jogot és tiltakozáshoz való jogot, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt –törléshez való jogot és adatkezelés korlátozásához való jogot, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül.

Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Az elhunyt közeli hozzátartozója ezen jogállását köteles igazolni. (például érintett halotti anyakönyvi kivonata, saját születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonat másolatával).

  1. Közös szabályok

Az érintett a jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 • e-mailben: adatvedelem@nn.hu

 • postai úton: 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást, mely során meg kell adni a nevét, születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát.

Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonása, tiltakozás, korlátozás és törlés kérése esetén a személyes adatokat nem kezeli a továbbiakban a fent meghatározott cél(ok)ból, azonban a hozzájárulás megadásának a tényét bizonyítandó adatokat elkülönítetten, korlátozottan tárolja további 5 évig annak érdekében, hogy a megadását bizonyítani tudja az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján.

Az Adatkezelő az érintett jelen fejezet szerinti kérelmeire köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatni az érintette a megtett intézkedésekről. Szükség esetén ezen a határidő 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogaira és az Adatkezelő eljárására az Általános adatvédelmi rendelet 12. 13.-22., 77., 79., 82. cikk rendelkezési vonatkoznak.

 1. Jogorvoslati lehetőségek (hatósághoz, bírósághoz fordulás joga)

  1. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • honlap: www.naih.hu

  1. Az érintett jogosult az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben bírósági eljárást indítani, ha megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet

Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság:

 • név: Fővárosi Törvényszéknél

 • cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az NN Biztosító Zrt. vonatkozásában közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

 1. Adatátvételnél a személyes adatok kategóriái és azok forrása

  1. Facebook regisztráció esetén az Alkalmazás által átveendő adatot (e-mail cím), valamint a Google Fitnesz, vagy Apple Egészség által az Alkalmazás részére átadandó adatot (Gyaloglás és futás mozgásadatok)

 2. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az érintett személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az érintett személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi az érintett személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje az érintett személyes adatait.