runaddict Adatkezelési tájékoztató

NN Biztosító Zrt.

Adatkezelési tájékoztató

2018. szeptember 20.

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574) mint adatkezelő (a továbbiakban „Adatkezelő”), tiszteletben tartja runaddict alkalmazásba (a továbbiakban Alkalmazás) regisztráló személy (a továbbiakban érintett) személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztassa az érintett arról, hogy hogyan használja fel az Adatkezelő a hozzájárulás megadását követően a birtokába kerülő személyes adataikat, és hogy milyen jogaik vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatkezelés kizárólag az érintett által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján történik.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Külön tájékoztatóban (Felhasználási feltételek a runaddict alkalmazáshoz) ismertetjük, a runaddict Alkalmazás felhasználási feltételeit.

Az NN Move baleseti kiegészítő biztosítással rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésre, valamint a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre külön adatkezelési tájékoztatók vonatkoznak.

A Facebook, Google Fitnesz, vagy Apple Egészség Alkalmazásokra külön adatkezelési szabályok vonatkoznak ezen alkalmazások adatkezelési tájékoztatói szerint. .

A regisztráció megtörténtéről az Adatkezelő elektronikus levelet küld a megadott-email címre.

1. 1 Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő: NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574)

Telefonszám: 1433

E-mail cím: nn@nn.hu

Levelezési cím: a 1364 Budapest, Pf.: 247.

Ügyfélszolgálat: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.


Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail cím: adatvedelem@nn.hu

Levelezési cím: a 1364 Budapest, Pf.: 247.

2. 2 Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1. Az Alkalmazás használata

Adatkezelés célja: Alkalmazás használata, továbbá a megadott e-mail címre az Alkalmazás működésével kapcsolatosan, különösen visszaigazolást, versenyjelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatást, alkalmazás frissítésével, versenyekkel, kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztató elektronikus levelek küldése, Alkalmazáson belüli értesítések küldése - közvetlenül vagy a jelen Tájékoztató 4. pontjában felsorolt adatfeldolgozóin keresztül -.

Jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása, melyet a jelen Tájékoztató megismerése utána ad meg.

Kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, beleértve a Facebook, regisztráció esetén az Alkalmazás által átveendő adatot (e-mail cím), valamint a Google Fitnesz, vagy Apple Egészség által az Alkalmazás részére átadandó adatot (mozgásadatok), továbbá a Versenyre történő jelentkezés esetén megadott adatot (e-mail cím), továbbá lokációadatok

Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, törlésig, de legfeljebb az utolsó belépéstől számított 1 évig tart.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: amennyiben az érintett nem adja meg a személyes adatait, nem tudja használni az Alkalmazást.

3 Automatikus döntéshozatal, Profilalkotás

3.1 3.1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott célból kezelt személyes adatok vonatkozásában sem profilalkotást, sem automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.

4. Címzettek, címzettek kategóriái

4.1. Az Adatkezelő a versenyekre történő jelentkezés esetén az Alkalmazásban megjelölt Versenyszervező részére továbbítja az e-mail címet
4.2. A versenyekre történő jelentkezés esetén a versenyszervezéssel kapcsolatos adatkezelési szabályokat a Versenyszervezők külön határozzák meg.
4.3. Az Adatkezelő. a jelen tájékoztató hatálybalépésekor az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.
4.4. Az adatkezelő továbbá technikai hátteret szolgáltató adatfeldolgozót is igénybe vesz az adatkezelés során. Az adatfeldolgozók listája itt érhető el https://www.nn.hu/documents/10182/50936/nn_adatfeldolgozo_lista.pdf
4.5. Az NN Biztosító Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy további adatfeldolgozókat vegyen igénybe az adatkezelés tekintetében, melyről a https://www.nn.hu/adatvedelmi-szabalyzat honlapon elérhető mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában tájékoztatja az érintetteket, illetve az adott adatfeldolgozási művelet során.
4.6. Az érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

5. Harmadik országba, nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás információk, garanciák

5.1. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

6. Az érintett jogai (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság)

Az érintettnek jogában áll:

6.1. Személyes adataihoz hozzáférni

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon az Általános adatvédelmi rendelet 15. cikkben meghatározott adatokról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.2. Személyes adatainak helyesbítését kérni

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy azokat kérésére kiegészítése.

6.3. Személyes adatai törlését kérni

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

A törlés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

6.4. Adatkezelés korlátozását kérni

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.5. Adathordozhatóság jogával élni

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jog gyakorlása nem sértheti törlésre vonatkozó szabályokat. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.6. Hozzájárulását visszavonni

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintettnek lehetősége van az új kedvezményekről szóló e-mailekről leiratkozni az e-mail alján található linken keresztül.

Amennyiben az érintett visszavonja az Alkalmazás használatához adott adatkezelési hozzájárulását, az adatkezelő az érintett profilját megszünteti.

6.7. Tiltakozni az adatkezelés ellen

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű, vagy közhatalmi adatkezelés vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.8. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül a 6.1.-6.4 és 6.7. pontban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ezen nyilatkozat hiányában a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója is jogosult a helyesbítéshez való jogot és tiltakozáshoz való jogot, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt –törléshez való jogot és adatkezelés korlátozásához való jogot, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül.

Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Az elhunyt közeli hozzátartozója ezen jogállását köteles igazolni. (például érintett halotti anyakönyvi kivonata, saját születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonat másolatával).

6.9. Közös szabályok

Az érintett a jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Az érintett a megadott közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulását visszavonhatja, vagy tiltakozhat az ilyen célú adatkezelés ellen a www.nn.hu/leiratkozas oldalon is.

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást, mely során meg kell adni a nevét, születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát.

Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonása, tiltakozás, korlátozás és törlés kérése esetén a személyes adatokat nem kezeli a továbbiakban a fent meghatározott cél(ok)ból, azonban a hozzájárulás megadásának a tényét bizonyítandó adatokat elkülönítetten, korlátozottan tárolja további 5 évig annak érdekében, hogy a megadását bizonyítani tudja az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján.

Az Adatkezelő az érintett jelen fejezet szerinti kérelmeire köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatni az érintette a megtett intézkedésekről. Szükség esetén ezen a határidő 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogaira és az Adatkezelő eljárására az Általános adatvédelmi rendelet 12. 13.-22., 77., 79., 82. cikk rendelkezési vonatkoznak.

7 Jogorvoslati lehetőségek (hatósághoz, bírósághoz fordulás joga)

7.1. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

7.2. Az érintett jogosult az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben bírósági eljárást indítani, ha megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet

Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság:

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7.3. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az NN Biztosító Zrt. vonatkozásában közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken..

8. Adatátvételnél a személyes adatok kategóriái és azok forrása

8.1. Facebook regisztráció esetén az Alkalmazás által átveendő adatot (e-mail cím), valamint a Google Fitnesz, vagy Apple Egészség által az Alkalmazás részére átadandó adatot (Gyaloglás és futás mozgásadatok)

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az érintett Személyes Adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az érintett Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi az érintett Személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje az érintett Személyes adatait.